CREAM Invest

terms of use of the website
ČÁST I

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost CREAM SICAV, a.s., IČ: 28545320, se sídlem Nuselská 262/34, 140 00, Praha 4, si tímto jakožto správce osobních údajů dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i o právech, které Vám z toho vůči ní plynou.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Pro účely splnění informační povinnosti uložené správcům osobních údajů, s cílem uvést dotyčným osobám další skutečnosti o zpracování jejich osobních údajů ze strany společnosti CREAM SICAV, a.s., resp. dalších společností, které s ní tvoří holding (viz Část II tohoto dokumentu), společnost CREAM SICAV, a.s. vydává tento dokument popisující zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany"), který je současně zveřejněn tak, aby dotčené osoby k němu měly snadný a stálý přístup.

ČÁST II

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost CREAM SICAV, a.s., IČO 28545320, se sídlem Nuselská 262/34, 140 00, Praha 4, sp. zn. B 15122 vedená Městským soudem v Praze (dále jen “Společnost CREAM“).

Společnost CREAM společně s dalšími společnostmi, jejichž seznam naleznete zde, tvoří holding (dále jen „Holding“). S ohledem na existenci Holdingu se rozhodly jeho jednotlivé společnosti uzavřít smlouvu ve smyslu čl. 26 Nařízení GDPR upravující ujednání společných správců (SMLOUVA MEZI SPOLEČNÝMI SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ). Společným správcem Vašich osobních údajů tak může být kterákoliv společnost odlišná od Společnosti CREAM, pokud je součástí Holdingu; tyto Zásady ochrany platí nejen pro Společnost CREAM, ale pro všechny ostatní společnosti spadajících do Holdingu. Pokud se v části III nebo IV těchto Zásad ochrany hovoří o Společnosti CREAM, rozumí se tím i kterákoliv z ostatních společností tvořících Holding, která je současně společným správcem.

Ve věcech ochrany osobních údajů, tedy s Vašimi žádostmi, výzvami, podněty nebo nároky se můžete obracet na Společnost CREAM, a to:

- písemně na adrese sídla nebo písemně a osobně na adrese: CREAM SICAV, a.s., Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín;

- prostřednictvím elektronické pošty: info@creamfond.cz nebo do datové schránky: i9jfx54;

- telefonicky na čísle 573 776 300.

Společnost CREAM byla současně určena jako kontaktní místo ve věci ochrany osobních údajů pro ostatní společnosti v Holdingu. Jestliže se záležitost ve věci ochrany osobních údajů týká jakékoliv společnosti spadající do Holdingu, můžete se s Vaší žádostí, výzvou podnětem nebo nárokem obrátit primárně na Společnost CREAM, a to některou z forem uvedených výše. Přirozeně máte právo obrátit se s Vaší žádostí, výzvou nebo podnětem přímo na dotčenou společnosti z Holdingu, a to na kontaktní údaje, které jsou uvedeny v seznamu společností tvořících Holding.

ČÁST III

INFORMACE K CHARAKTERU ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮVODŮM A ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

A) Vymezení fyzických osob, jejichž osobní údaje Společnost CREAM zpracovává

Společnost CREAM zpracovává Vaše osobní údaje, jestliže budete v postavení

a) účastníka základního pracovněprávního vztahu ve smyslu § 7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů vůči Společnosti CREAM, popř. uchazeče o práci u Společnosti CREAM v rámci některého ze základních pracovněprávních vztahů,

b) společníka, prokuristy, statutárního orgánu nebo člena statutárního či jiného orgánu Společnosti CREAM,

c) účastníka smlouvy nebo dohody uzavřené se Společností CREAM, navrhovatele nebo adresáta návrhu smlouvy nebo dohody se Společností CREAM, účastníka kontraktačního procesu se Společností CREAM nebo tím, kdo poptá či jakkoliv projeví zájem o plnění poskytované nebo nabízené Společností CREAM, nebo naopak u koho poskytnutí plnění poptá či jakkoliv o ně projeví zájem Společnost CREAM,

d) účastníka jiných právních vztahů se Společností CREAM, než jsou vztahy uvedené pod písm. a) až c) výše,

e) člena statutárního orgánu, statutárního orgánu, prokuristy a nositele jiného druhu zmocnění, pokud vůči Společnosti CREAM zastupujete právnickou osobu v tomtéž postavení, jako mají fyzické osoby uvedené pod písm. b), c) nebo d) výše,

f) osoby zachycené na obrazových záznamech pořízených kamerovými systémy provozovaných Společností CREAM, popř. evidované jako návštěvníka objektů či jakýchkoliv prostor Společnosti CREAM,

g) osoby, která dala Společnosti CREAM souhlas ke zpracování osobních údajů.

B) Kategorie a zdroj osobních údajů zpracovávaných Společností CREAM

Předmětem zpracování u Společnosti CREAM jsou následující osobní údaje:

a) identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, podpis, a u podnikajících fyzických osob, dojde-li k uzavření smlouvy nebo k jinému jednání v souvislosti s výkonem její podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti též identifikační číslo, daňové identifikační číslo a případný zápis do obchodního rejstříku; jedná se tedy o ty osobní údaje, jejichž prostřednictvím Vás lze jednoznačně a nezaměnitelným způsobem ztotožnit;

b) kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací adresa nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa k přijímání elektronické pošty, číslo datové schránky, je-li zřízená, telefonní číslo; jedná se tedy o ty osobní údaje, která Společnosti CREAM dovolí Vás kontaktovat, resp. Vám doručovat písemnosti;

c) další specifické osobní údaje: číslo bankovního účtu, fotografie, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o absolvovaných školeních, údaje o zdravotním stavu, atd.,

d) vizuální, případně zvukové, identifikační údaje ve formě kamerového záznamu pořízeného kamerovým systémem (viz Bod C) „Právní důvody a účely zpracování osobních údajů Společností CREAM“, ad písm. d) „Oprávněné zájmy Společnosti CREAM nebo třetích osob, v této Části III“).

Přirozeně rozsah osobních údajů, které Společnost CREAM zpracovává, se bude v konkrétních případech lišit, a to vzhledem k právnímu důvodu zpracování, jenž na daný případ dopadá, a k vlastnímu účelu zpracování. Vy ovšem máte právo u Společnost CREAM zjistit, jaké Vaše osobní údaje, z jakého právního důvodu a k jakým účelům zpracovává (viz ČÁST V Zásad ochrany).

Zdrojem osobních údajů, které Společnost CREAM zpracovává, budete Vy sami (tedy informace, které poskytnete), veřejné seznamy (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, ARES) nebo třetí osoby.

C) Právní důvody a účely zpracování osobních údajů Společností CREAM

V souladu s Nařízením GDPR zpracovává Společnost CREAM osobní údaje pouze v případech, kdy jí ke zpracování osobních údajů svědčí právní důvodu, a pouze k těm účelům, které lze pod daný právní důvodu podřadit, event. k účelům, k nimž udělíte souhlas.

Právními důvody, které umožňují Společnosti CREAM zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou:

a) souhlas, který udělíte,

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pokud jste o tato opatření požádali,

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost CREAM jako správce vztahuje,

d) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost CREAM vztahuje,

e) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti CREAM či třetí strany.

Ad a) Souhlas

Je-li právním titulem ke zpracování osobních údajů Vámi udělený souhlas, pak Společnost CREAM zpracovává pouze ty osobní údaje, s jejichž zpracováním souhlasíte, a pouze k těm účelům, které jsou ve Vašem souhlasu vymezeny. Vaším souhlasem je např. podmíněno zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb společnosti) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nebo využití podobizen a obrazových záznamů k marketingovým a propagačním účelům.

Ad b) Splnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy k Vaší žádosti

Společnost CREAM shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření nebo změnu určité smlouvy a dále pro její splnění. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, zároveň je však sdělení těchto osobních údajů základním předpokladem pro uzavření nebo změnu předmětné smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaných služeb, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů. V některých případech je rozsah osobních údajů poskytnutých pro účely smlouvy přímo určený obecně závazným právním předpisem (např. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).

Ad c) Plnění právní povinnosti, která se na CREAM jako správce vztahuje

Společnost CREAM zpracovává osobní údaje i z důvodu plnění právní povinnosti, která se na ní vztahuje, a která je zpravidla dána obecně závaznými právními předpisy. Takové povinnosti pro Společnost CREAM vyplývají kupř. ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č.262/2006, zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.

Ad d) Oprávněné zájmy Společnosti CREAM nebo třetích osob

Oprávněný zájem, ať již vlastní, nebo třetích osob, které Společnost CREAM opravňují zpracovávat osobní údaje, je poměrně široký pojem. S odkazem na oprávněný zájem Společnost CREAM kupř. zpracovává osobní údaje, které jsou nutné pro komunikaci a vztahy se zákazníky či se zájemci o plnění poskytovaná Společností CREAM, ať již se jedná o předání informací, řešení požadavků, přání a stížností, či přímo uplatněných nároků z vadného plnění, dále pak zasílání zpráv, potvrzení a oznámení v souvislosti s realizací určitého obchodu, popř. zasílání dalších obchodních nabídek již existujícím zákazníkům apod. Společnosti CREAM dále svědčí oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů, jestliže se tak děje za účelem prokázání, uplatňování, resp. ochraňovaní svých práv a právem chráněných zájmů vůči dotčeným osobám. S odkazem na oprávněný zájem Společnost CREAM také vede evidence smluv, dále pak soudních, rozhodčích a správních řízení, v nichž je Společnost CREAM účastníkem, a popř. další evidence osob, s nimiž Společnost CREAM vstupuje do vztahů.

Oprávněným zájmem Společnosti CREAM nebo třetích osob je dále ochrana nemovitého majetku, osobních automobilů parkujících v prostorech vyhrazených Společností CREAM, popř. ochrana majetku, života a zdraví nájemců, uživatelů a návštěvníků budov, jejich částí a jiných prostor vlastněných či pronajímaných Společností CREAM. Za tímto účelem provozujeme (přesněji řečeno jej provozuje jeden ze společných správců - společnost CREAM Real Estate s.r.o.) kamerový systém, kdy dochází k pořizování a ukládání obrazové záznamy subjektů tam se pohybujících, popř. evidujeme osoby vstupující do těchto prostor na recepcích.

ČÁST IV

ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Společnost CREAM osobní údaje zpracovává manuálně i automatizovaně elektronickými systémy. Společnost CREAM ovšem neprovádí takové zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování.

Ochrana osobních údajů je Společností CREAM technicky a organizačně zabezpečena v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů.

B) Zásady zpracování osobních údajů

Společnost CREAM důsledně respektuje zásady zpracování osobních údajů dotčených osob a jejich soukromí, přičemž dbá na dodržování základních zákonných zásad zpracování osobních údajů, a to, že osobní údaje musí být zejména:

a) získávané na konkrétní určený, vymezený a legitimní účel;

b) zpracovávány zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně;

c) zpracovávány přiměřeně, relevantně s omezením na rozsah, který je nezbytný pro dosažení příslušného účelu jejich zpracování;

d) správné a podle potřeby aktualizovány;

e) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

f) zpracovávány způsobem, který zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím odpovídajících technických nebo organizačních opatření.

Společnost CREAM bez zbytečného odkladu oznámí porušení ochrany osobních údajů dotčené osobě, v případě porušení ochrany osobních údajů, které pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, pokud není splněna některá z podmínek pro upuštění od oznamovací povinnosti.

C) Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává Společnost CREAM, nicméně na jejich zpracování se mohou podílet též osoby, které Společnosti CREAM poskytují služby nebo plnění, s nimiž je zpracování osobních údajů spojeno (např. osoby poskytující účetní služby, služby mzdové agendy, právní služby, archivační služby, externí financování, služby inkasních agentur apod.). Zpracování osobních údajů osobami odlišnými od Společnosti CREAM je ovšem podmíněno tím, že tyto osoby zavedly a uplatňují opatření v ochraně osobních údajů na úrovni vyžadované Nařízením GDPR a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a že s nimi Společnost CREAM uzavřela řádné smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost CREAM poskytuje zpracovávané osobní údaje jiným osobám, pokud se jedná o:

a) ostatní společnosti, které jsou součástí Holdingu,

b) poskytovatelé plnění a služeb, pokud je s nimi zpracování osobních údajů spojeno,

c) orgány veřejné moci, tedy soudy, orgány veřejné správy, dále pak Policii ČR, soudní exekutory, jiné osoby vykonávající působnost veřejné správy.

Společnost CREAM nezamýšlí osobní údaje předávat do třetích zemí ani do žádné mezinárodní organizace.

D) Doba uchování osobních údajů

Společnost CREAM uchovává osobní údaje dotčených osob pouze po nezbytně dlouhou dobu, která závisí na důvodu a účelu jejich zpracování, zejména však:

a) po dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou nebo po dobu trvání předsmluvních vztahů, pokud zpracovává osobní údaje na právním základě plnění smlouvy nebo v souvislosti s jednáním o jejím uzavření, popř. do uplynutí doby, po kterou lze vůči dotčenému subjektu uplatnit nároky z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní, popř. v souvislosti s předsmluvním vztahem, nebo do pravomocného vyřešení soudního sporu souvisejícího s danou smlouvou nebo předsmluvním vztahem a splnění případného rozhodnutí,

b) po dobu vyžadovanou příslušným obecně závazným právním předpisem, pokud zpracovává osobní údaje z důvodu plnění svých zákonných povinností;

c) po dobu trvání oprávněného zájmu dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu existence možnost ohrožení jejich života, zdraví nebo majetku;

d) po dobu trvání oprávněného zájmu, který sleduje Společnost CREAM, pokud je zpracování osobních údajů pro tento účel nezbytné;

e) po dobu výslovně uvedenou v souhlasu nebo do jeho odvolání, pokud zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů podle jednotlivých právních základů jejich zpracování je Společnost CREAM oprávněna zpracovávat osobní údaje dotčené osoby pouze na slučitelné účely nebo pro speciální účely, jakými jsou například archivace nebo statistika.

ČÁST V

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud Společnost CREAM o Vás zpracovává osobní údaje, máte právo na osobní údaje, které se Vás týkají, nahlížet. Současně máte právo na kopii zpracovávaných údajů s tím, že pokud uvedené právo hodláte uplatnit, můžete se obrátit na Společnost CREAM tak, jak je uvedeno v Části II Zásad ochrany, a to i v případě ostatních společností, které tvoří Holding.

Dalšími právy, která Vám jako subjektu údajů svědčí, jsou:

a) právo na opravu informací, s nímž je spojena povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají,

b) právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, což máte v případě, že

- popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu nutnou k ověření přesnosti,

- Společnost CREAM osobní údaje zpracovává protiprávně,

- Společnost CREAM osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

- vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to v souladu s článkem 21 odst. 1 Nařízení GDPR

c) právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, což máte v případě, že

- Společnost CREAM nadále nepotřebuje Vaše osobní údaje zpracovávat,

- jste úspěšně vznesli námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 odst. 1 Nařízení GDPR,

- došlo k protiprávnímu zpracování Vašich osobních údajů,

- odvolali jste souhlas s používáním Vašich osobních údajů, a to v případě, jestliže Váš souhlas byl důvodem ke zpracování osobních údajů

d) právo na přenositelnost osobních údajů, které Vás opravňuje k tomu, abyste požádali o předání Vašich osobních údajů elektronickou cestou ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám samotným, popř. jinému správci, budou-li současně splněny další podmínky vyplývající z článku 20 Nařízení GDPR

e) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,

tel: +420 234 665 111, fax +420 234 665 444,

e-mail: posta@uoou.cz, web: http://www.uoou.cz/

CREAM SICAV, a.s.